Kobilerin Lalası/Kobilerin Yaşam Koçu Ne İş Yapar*

Image

İş ve işçi Sağlığı Açısından

Kobilerin Lalalarının işletmeleri etkileyecek tüm kanun ve yönetmeliklere hakim olması ve bu konun ve yönetmeliklere aykırı davranan/davranacak olan KOBİ’ leri uyarır ve sevk eder. İşletmenin risk analizinin yapması ve çıkan sonuçlara uyulması hususunda işletme idarecileri uyarır. İşçi ve personellerin uğrayabileceği herhangi bir zararı ve doğabilecek sorunları önceden görerek önlemlerinin alınmasını sağlar.

 

Sürdürülebilirlik ve Mükemmellik Açısından

Kobilerin sorun ve ihtiyaç alanlarını belirlemek için tecrübe, anket, görüşme, sektörel yayınlar, vb. kaynaklar yardımıyla topladığı bilgileri iş sürekliliği açısından, KOBİ’lerle ilgili edinilen bilgi ve verileri güncel ve sürekli değişim ve gelişime uygun olarak takip eder ve Kobileri buna uygun olarak yönlendirir. Her Kobi’ nin sektörüne has özellikleri olabileceği gibi aynı sektöre fakat farklı çevrelerde bulunan işletmelerde de farklılıklar olabileceği gözardı etmeden işletmeyi, çevresi ve faaliyette bulunduğu sektör özelinde değerlendirir. - Hatta bu çoğu zaman aile işletmesi özelliğinde olan işletmeleri aile özelinde de değerlendirip yönlendirmeyi gerektirmektedir -.

İşletme Yönetimi Açısından

Kobilerin Lalaları, işletmelerin faaliyet yapısını analiz ederek; işletmenin gelişim evrelerini bir bütün olarak ele alıp, ekonomik analiz yöntemleri ile durum tespitinde, bulunur. İşletmenin sunduğu mal ve hizmetlerin analizini, rekabet yapısı, tedariçilerinin yapısı, müşterilerin yapısını, üretim yapsını vb. hususları -işletme özelinde- dikkate alarak yapar.

Finansal Yönetim Açısından

Kobilerin Lalaları, işletmelerin mali yapısını analiz ederek; işletmenin likidite pozisyonunu,  finansal ve faaliyet kaldıraç düzeyini, varlık kullanım etkinlik düzeyini ve  karlılık düzeyini mali analiz teknikleriyle tespit  ederek, işletmenin sektörle kıyaslamasını, firma mali oranlarını sektör standart oranlarına göre kıyaslayarak yorumlamasını yapar. İşletmenin rakipleri ile mali ve operasyonel kıyaslamasını yaparak başarım ölçütünü belirler. İşletmenin yatırım kararlarını mali açıdan proje değerlendirme teknikleriyle (net bugünkü değer,  iç karlılık oranı ve geri ödeme süresi yöntemi vb.) değerlendirerek yatırım kararı verilmesinde yönlendirmede bulunur.

İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından

Kobilerin Lalaları, işletmelerin insan kaynakları yapısını analiz ederek; işletmenin işe alım politikalarını personel seçim kriterleri ile, işletmenin çalışan oryantasyonu ile ilgili süreçlerini İK oryantasyon yönetimi teknikleriyle, çalışan eğitimi ile ilgili süreçlerini eğitim ihtiyaç analiz yöntemleriyle, çalışan motivasyonu ile ilgili süreçlerini motivasyon ölçme araçları kullanarak,  çalışanlarını performans ölçüm kriterleri, çalışanlarının görevde yükselme süreçlerini İK yükseltme ilkeleri ışığında ve personel devir hızını mali analiz teknikleri ve İK değerlendirme teknikleriyle analiz ederek raporlar ve daha iyi süreçler için yönlendirmede bulunur.

Pazarlama Yönetimi Açısından

Kobilerin Lalaları, işletmelerin pazarlama faaliyetlerini analiz ederek; işletmenin sunduğu mal ve hizmete ait talep yapısını piyasa araştırması yöntemleriyle tespit eder. Ayrıca, işletmenin piyasa rekabet durumunu istatistik yöntemlerle, faaliyette bulunduğu piyasadaki payını sektör analizi yöntemiyle, müşterilerinin beklentilerini pazarlama araştırma teknikleri ile tespit ederek iyileştirmek için yönlendirmede bulunur.

Üretim Yönetimi Açısından

Kobilerin Lalaları, işletmelerin üretilen mal/hizmet faaliyetlerini analiz ederek; işletmenin kapasite kullanım oranını üretim yönetimi teknikleriyle, fire/atık oranını üretim yönetimi kayıp kaçak ölçüm yöntemleriyle, stok devir hızını mali analiz teknikleriyle, inovasyon yeteneğini, yeni ürün geliştirme ve uygulama tespit yöntemi ile analiz ederek yönlendirmede bulur.

Dış Çevre Analizi

Kobilerin Laları,

KOBİ müşterilerinin demografik ve ekonomik yapısı ile davranışsal özelliklerini;  anketlerle elde edilen veriler veya müşterinin veri tabanındaki kayıtlarından istatistiksel yöntemler kullanılarak tespit eder.

KOBİ’nin muhasebe kayıtlarından işlem türleri ve hacimleri açısından müşteri verimliliklerini istatiksel analiz yöntemleriyle tespit eder.

KOBİ’nin müşteri memnuniyetini pazarlama araştırma teknikleriyle tespit eder.

KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasanın yapısını ekonomik  tekniklerle analiz eder.

KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki talep eğilimlerini istatistiksel yöntemlerle tespit eder.

KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasa segment/segmentlerini piyasa araştırma yöntemleriyle tespit eder. 

KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki içsel ve dışsal değişim dinamiklerini piyasa araştırması teknikleri ile tespit eder.

KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki fiyat ve fiyat dışı rekabet yapısını piyasa araştırma yöntemlerini kullanarak tespit eder.

KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını finansal analiz yöntemlerini kullanarak tespit eder.

KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini uygun yöntemlerle tespit eder.

KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki ürün veya hizmetin; üretim ve satışına/sunumuna ilişkin hukuki kısıtları ilgili mevzuatlarına bakarak belirler.

Analiz sonuçlarını değerlendirmek;

Analiz sonuçlarını bütünsel olarak ortaya koyar. Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanları tespit eder. KOBİ ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirerek ortaya koyar. Bütünsel olarak ortaya koyduğu analiz sonuçlarını KOBİ’ye sunulacak şekilde raporlar.

KOBİ ile hizmeti konumlandırma çalışması yapmak

Sorun alanları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşme gerçekleştirmek; Bütünsel olarak ortaya koyduğu analiz sonuçlarını ve sorunlu alanları KOBİ ile değerlendirir. KOBİ’nin sorunlu alanlarını önceliklendirmesini sağlar. Yüksek nitelikte alan uzmanlığı gerektiren soruna ilişkin alan uzman/uzmanlarına yönlendirme yapar veya ortak çalışma önerir. Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri, uzlaşmak üzere KOBİ’nin onayına sunar.

KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamı ve zamanlamasını proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, KOBİ’nin onayına sunar. KOBİ’ye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, fizibilite analizi sonuçları ile tutarlı olarak tanımlayarak KOBİ’ye sunar. KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısını uygun şekilde belirler. KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.

Hizmete ilişkin uygulama sürecini yürütmek;

Hizmete ilişkin faaliyet planlarını yapmak; KOBİ’nin faaliyetlerini etkin şekilde yönlendirecek vizyon ve misyon cümleleri geliştirir. Vizyon ve misyon kapsamında KOBİ’nin uzun dönem amaçlarını belirler.  KOBİ’nin hedeflerine ulaşmada uygulayacağı muhtemel stratejileri geliştirir. KOBİ’nin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçleri uygun yöntemlerle geliştirir. İletişim entegrasyonunu uygun yöntemlerle planlar. KOBİ danışmanlık faaliyetine ilişkin zaman çizelgesini uygun yöntemlerle oluşturur.

Risk analizi yapmak; Hizmetin uygulanması sürecinde oluşacak riskleri belirler. KOBİ’de uygulanacak hizmette riskin ortaya çıkması durumunda alternatif çözümleri uygun yöntemlerle tespit eder. KOBİ’de hizmet uygulaması sürecinde oluşacak riskleri uygun araçlarla izler ve kontrol eder.

Kaynak planlaması yapmak; Hizmete ilişkin yönetsel ve faaliyetsel kaynak planlamasını iş zaman planına göre yapar. Hizmetin gereklerini sağlayacak KOBİ’deki mevcut kaynaklarını belirler. Hizmetin gerekleri için KOBİ dışından karşılanacak kaynakları (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar vb.) belirler. Hizmete ilişkin kaynak risk alanlarını ve uygun yönetim süreçlerini belirler.

Kontrol noktaları oluşturmak; Hizmetin uygulanması sürecindeki kontrol noktalarını belirler. Kontrol noktalarında yapılacak değerlendirmelere ilişkin kullanacağı araçları/ölçekleri/yöntemleri belirler. Kontrol noktalarında yaptığı değerlendirme sonuçlarını uygulamalara yansıtma planları/süreçleri hazırlar.

Hizmetin uygulama sürecini izlemek ve değerlendirmek; Hizmete tahsis edilen kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasını kaynak tahsis tablosunu/bütçesini esas alarak izler. Hizmet kapsamındaki işlerin planlara uygun yürütülüp yürütülmediğini izler. Hizmetin hedeflerinin gerçekleşme düzeyini/plandan sapmaları performans göstergelerini esas alarak tespit eder. Faaliyet, maliyet, kaynak planlarındaki sapmalara zamanında ve doğru müdahale edilip edilmediğini izler.

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek;

Bireysel mesleki gelişimini sağlamak;

Kişisel eğitim ihtiyaçlarına göre uzman kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim programlarını takip ederek katılır. Meslek ve sektördeki gelişmeleri ilgili kaynaklardan takip ederek çalışmalarına yansıtır. Görevleriyle ilgili mevzuat ve norm değişikliklerini ilgili kaynaklardan takip ederek çalışmalarına yansıtır. Kişisel kariyer hedeflerine göre kısa ve uzun dönemli mesleki gelişimini planlayarak uygular.

*Son Bölüm Mesleki Yeterlilik Kurumu 16UY0251-6 KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Dokümanı’ ndan Derlenmiştir

Makaleyi Paylaş
Image
Ersin Şentürk